Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Soorten therapie

We bieden therapie op het gebied van communicatie en gedrag. De sessies zijn kort en worden onder schooltijd in een speciale ruimte gegeven. Soms komt de therapeut in de klas voor observatie of om de leraar te adviseren. Heeft een leerling langdurige therapie nodig? Dan verwijzen we vaak door naar zorgverleners buiten onze school.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker vervult een brugfunctie tussen leerling, ouders/verzorgers en school. SMW legt actief verbinding tussen het onderwijs en de lokale zorgstructuren, waaronder jeugdzorg.

Intern begeleider en orthopedagoog

De intern begeleider is de spil in de ondersteuningsstructuur op onze school. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Samen met de orthopedagoog zorgen ze voor ondersteuning van het leerproces. Zij begeleiden ook leraren en ouders met hulpvragen over leerlingen. De intern begeleider is de onderwijsexpert in handelings gericht werken. De orthopedagoog verricht handelingsgerichte diagnostiek en bepaalt mede de onderwijs- en zorgbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en anderen.

Gespecialiseerde professionals

Op onze school krijgen leerlingen speciale begeleiding en zorg van gespecialiseerde medewerkers en therapeuten. Denk aan Rots en Water, een logopedist of een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut verzorgt psychosociale weerbaarheidstrainingen die de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van een leerling vergroten. De kinderfysiotherapeut kan ook het schrijfproces ondersteunen en de motorische ontwikkeling stimuleren.

Jeugdarts van de GGD / Schoolarts

De jeugdarts van de GGD kan adviseren over zorg en begeleiding. Na plaatsing op De Fonkel krijgen jij en je kind een uitnodiging. De arts onderzoekt je kind uitgebreid en maakt een analyse van de sociaal-medische situatie. Naast de standaardonderzoeken kun je altijd zelf verzoeken om een afspraak met de schoolarts of jeugdarts.