Extra verlof

Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind extra verlof krijgen:

 • Als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging (1 dag); 
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten schooltijd kan (voor de duur van de verplichting); 
 • Verhuizing (1 dag);
 • Het bijwonen van het huwelijk van familie t/m de 4e graad (1 of 2 dagen);
 • Bij ernstige ziekte van familie t/m de 4e graad (duur in overleg);
 • Bij overlijden van familie t/m de 4e graad (duur in overleg);
 • Bij 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
 • Bij 12½-, 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
 • Voor andere naar het oordeel van de directie belangrijke redenen (met uitzondering van extra verlof voorafgaand of aansluitend aan een vakantie).

Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan.  

Er is één uitzondering. Extra vakantieverlof wordt uitsluitend en alleen verleend wanneer op grond van de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers het niet mogelijk is om in de schoolvakantie op vakantie te gaan. In voorkomende gevallen wordt een werkgeversverklaring gevraagd.  

Een verzoek voor extra verlof moet zo vroeg mogelijk, minimaal twee weken van te voren, schriftelijk bij de directie aangevraagd worden. Op school zijn hiervoor formulieren beschikbaar.

Als u zonder toestemming uw kind thuis houdt of zonder bericht/toestemming eerder op vakantie gaat, is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.   

Geen verlof 

De school mag geen verlof geven voor: 

 • Familiebezoek in het buitenland;  
 • Vakantie in een goedkopere periode;  
 • Een uitnodiging van familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;  
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
 • Verlof voor één kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.