Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

VEILIGHEID

 • Goed onderwijs is ook veilig onderwijs. In een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling. Daarom besteedt onze school aandacht aan het verder ontwikkelen en borgen van de fysieke en sociale veiligheid.
Onze school heeft hiervoor een schoolveiligheidsplan opgesteld. Hierin staat hoe we een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren. Daarnaast besteden we op school aandacht aan thema’s zoals pesten, gezond gedrag en werken we met Rots & Water, psychomotorische therapie (PMT) en De Vreedzame School. Verder werken we steeds aan een veilig klimaat door scholing en training van onze medewerkers. Onze school heeft een aantal speciaal opgeleide personeelsleden, die de overige teamleden trainen in voorkomen van escalaties.
 
Zo gaan we met elkaar om
We zijn ervan overtuigd dat leerlingen, medewerkers en ouders zich prettiger en veiliger op school voelen wanneer we afspraken met elkaar maken over de manier waarop we met elkaar omgaan. Die afspraken hebben we voor medewerkers vastgelegd in een gedragscode, voor leerlingen staan ze in de schoolregels. Zo weet iedereen wat we wel en niet acceptabel vinden van elkaar, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als deze worden overschreden. In verschillende protocollen hebben we onder andere vastgelegd wanneer we overgaan tot het geven van een time-out of schorsing, wanneer we aangifte doen of een leerling verwijderen van school en hoe we hiermee omgaan. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling handelen we volgens de meldcode. De protocollen en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn op school in te zien.
 
Vertrouwenspersoon
Mocht u of uw kind toch geconfronteerd worden met ongewenst gedrag, maak dit dan bespreekbaar met de leraar, de directie of de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een speciale taak in het begeleiden en adviseren van leerlingen en ouders bij ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon geeft bijvoorbeeld advies over mogelijke vervolg-stappen. De interne vertrouwenspersoon op school is Eric Kattekamp. U kunt ook een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten of op de landelijke vertrouwensinspecteur. De contact-gegevens vindt u op de laatste pagina van deze gids.
 
Klachten
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in de school. In de meeste gevallen is dit op te lossen door in gesprek te gaan met de leraar of mentor. Als dit gesprek niet leidt tot een bevredigende uitkomst, dan volgt een gesprek met de schooldirecteur. Als ook dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u terecht bij het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten. U kunt ook altijd terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De (externe) vertrouwenspersoon kan u hierin ondersteunen. De contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze gids.
 
Verzekering door school
Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. De verzekering is van toepassing tijdens:
-      het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, gedurende de openstelling van school en als er toezicht is van onderwijzend personeel;
-      de gymlessen onder gediplomeerd toezicht;
-      tijdens excursies, vervoer, stages, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
Eventuele schade geeft u zo spoedig mogelijk door bij de administratie van de school. Schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden.
 
Verzekering door ouders
De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. Ook het dragen van een bril en/of hulpstukken is op eigen risico. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Daarom is het belangrijk dat ouders een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. (AVP) afsluiten.
 
Calamiteiten
Ieder jaar oefenen we met de leerlingen het ontruimen van het gebouw, zodat bij calamiteiten alles zo goed mogelijk verloopt. Binnen het team zijn er diverse personeelsleden opgeleid tot BHV’er. Dit alles wordt gecoördineerd door de preventie-medewerker Maarten Schotsman

Praktisch

:

Help (nieuw venster)