Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ons onderwijs

 • In ons onderwijs streven we zo veel mogelijk dezelfde doelen na als het regulier onderwijs.

Daarnaast besteden we specifieke aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van onze leerlingen. Dit alles doen we met een aangepast onderwijsprogramma, afgestemd op het niveau van de leerling.

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelings-perspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.

Leerroutes en uitstroomprofielen

 
Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:
·         Leerroute 5   
praktijkonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs
·         Leerroute 6   
vervolgonderwijs; vmbo, havo, vwo
Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is. De Commissie voor de Begeleiding plaatst een leerling in een leerroute die opleidt tot het niveau dat in het OPP is opgenomen.
Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.

Onderwijsprogramma

De door ons gebruikte onderwijsmethoden zijn afgestemd op de twee uitstroomprofielen. Leer- en verwerkingsmaterialen zijn zo passend om de gewenste kennis en vaardigheden te verkrijgen die horen bij het uitstroomprofiel. De Fonkel werkt met dezelfde kerndoelen als het regulier onderwijs. De kerndoelen bieden duidelijkheid over wat leerlingen in het onderwijs moeten leren. Daarin is veel aandacht voor Nederlands en rekenen. De kerndoelen bevatten tussendoelen die per leerjaar zijn uitgewerkt. Het speciaal onderwijs heeft nog extra ‘leergebied-overstijgende kerndoelen’: zelfbeeld en sociaal gedrag. Deze zijn erg belangrijk, omdat onze leerlingen vaak een ontwikkelingsachterstand hebben op dit gebied, en hier beperkingen ervaren.
 
We bieden de volgende kernvakken: rekenen, taal, voorbereidend lezen (taal- en leesontwikkeling voor jonge leerlingen), aanvankelijk lezen (voor beginnende lezers), technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Daarnaast komen schrijven, wereldoriëntatie, Engels en creatieve vakken aan bod.
 
Binnen de leerroute is de leerstof aangepast aan het niveau dat de leerling nodig heeft om succesvol te starten in het vervolgonderwijs dat bij hem past. We willen elke leerling individueel recht doen en zo goed mogelijk onderwijs op maat bieden. Daarom hebben we het leerstofaanbod opgedeeld in leerlijnen. Dit zijn kleine stapjes in de leerstof. Hierdoor kunnen we goed aangeven welke stof de leerling op dat moment moet oefenen. De leerstof werkt op twee manieren: als middel om de leerlingen te laten leren, maar ook als middel om succes te laten beleven en om school leuk te vinden.
 
Voor het vergroten van sociale vaardigheden gebruiken we het programma De Vreedzame School. Dit programma heeft onder meer als doelen dat leerlingen met conflicten leren omgaan en dat ze meer verantwoordelijkheid krijgen. We werken samen met Karakter Ede. Kinderen die een BinK (begeleiding in klas)-behandeling bij Karakter krijgen, volgen onderwijs op De Fonkel. Dit betekent dat een sociotherapeut in de klas aanwezig is en we een geïntegreerde handelingsplanning bieden.

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)