Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Lesprogramma

 • We zijn een onderwijsinstituut, gericht op het halen van een diploma. De leerstof neemt daarom een centrale plaats in. Daarnaast werken we gericht aan het vergoten van sociale vaardigheden.

Leerstof en leerlijnen 

Om elke leerling individueel recht te doen en zo goed mogelijk onderwijs op maat te bieden, is het leerstofaanbod opgedeeld in leerlijnen: kleine stapjes in de leerstof waardoor we goed kunnen aangeven welke stof de leerling op dat moment moet oefenen. 
 
De door ons gebruikte onderwijsmethoden zijn afgestemd op de twee uitstroomprofielen. Leer- en verwerkingsmaterialen zijn zo passend om de gewenste kennis en vaardigheden te verkrijgen die horen bij het uitstroomprofiel. De Fonkel werkt met dezelfde kerndoelen als het regulier onderwijs. De kerndoelen bieden duidelijkheid over wat leerlingen in het onderwijs moeten leren. Daarin is veel aandacht voor Nederlands en rekenen. De kerndoelen bevatten tussendoelen die per leerjaar zijn uitgewerkt. Het speciaal onderwijs heeft nog extra ‘leergebied-overstijgende kerndoelen’: zelfbeeld en sociaal gedrag. Deze zijn erg belangrijk, omdat onze leerlingen vaak een ontwikkelingsachterstand hebben op dit gebied, en hier beperkingen ervaren.
 
De leerstof werkt op twee manieren: als middel om de leerlingen te laten leren, maar ook als middel om succes te laten beleven en om school leuk te vinden.
 
We bieden de volgende kernvakken: rekenen, taal, voorbereidend lezen (taal- en leesontwikkeling voor jonge leerlingen), aanvankelijk lezen (voor beginnende lezers), technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Daarnaast komen schrijven, wereldoriëntatie, Engels en creatieve vakken aan bod.
 
Binnen de leerroute is de leerstof aangepast aan het niveau dat de leerling nodig heeft om succesvol te starten in het vervolgonderwijs dat bij hem past. We willen elke leerling individueel recht doen en zo goed mogelijk onderwijs op maat bieden. Daarom hebben we het leerstofaanbod opgedeeld in leerlijnen. Dit zijn kleine stapjes in de leerstof. Hierdoor kunnen we goed aangeven welke stof de leerling op dat moment moet oefenen. De leerstof werkt op twee manieren: als middel om de leerlingen te laten leren, maar ook als middel om succes te laten beleven en om school leuk te vinden.

Vreedzame School

Voor het vergroten van sociale vaardigheden gebruiken we het programma De Vreedzame School. Dit programma heeft onder meer als doelen dat leerlingen met conflicten leren omgaan en dat ze meer verantwoordelijkheid krijgen. We werken samen met Karakter Ede. Kinderen die behandeling bij Karakter krijgen, volgen onderwijs op De Fonkel. Dit betekent dat een sociotherapeut in de klas aanwezig is en we een geïntegreerde handelingsplanning bieden.
 

Plustaal

We werken met plustaal (een manier om opbouwend te communiceren) en een beloningsmodel. Dit beloningsmodel is er op individueel niveau en op klassenniveau. Leerlingen verdienen smileys door afspraken na te komen en positief gedrag te laten zien. Bij voldoende smileys mogen ze dit inwisselen voor de door hen gekozen beloning, bijvoorbeeld extra voetballen, of achter de computer een zelfgekozen spel spelen.
 
Begeleiding in de klas
De groepen worden begeleid door een leraar (of een duo van leraren) en een onderwijsassistent. Hoe vaak en hoe lang de onderwijsassistent in de groep is, hangt af van de ondersteuningsbehoefte van de groep. Bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleraar.
 

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)