Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingvolgsysteem

Toetsing en evaluatie

Hiervoor hebben we beschreven dat we van elke leerling vaststellen wat zijn doelen zijn (Ontwikkelingsperspectief) en hoe we die kunnen halen (handelingsplan en leerlijnen). Om te beoordelen of we hierbij op schema liggen, of aanpassingen moeten doen, hebben we een systeem van toetsing en evaluatie. Dit doen we door middel van Citotoetsen, het leerlingvolgsysteem en de leerlingbespreking.

Cito

Leerlingen worden getoetst met de Cito-toetsen voor speciale leerlingen. Deze toetsen monitoren dezelfde leerstof als in het reguliere basisonderwijs, echter de manier waarop is aangepast aan onze doelgroep. U kunt hierbij denken aan het gebruik van minder illustraties en clustering van soorten vragen of opdrachten. We toetsen om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen.
We toetsen de leerstofgebieden Begrijpend lezen, Technisch lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde. De uitkomsten van de toetsen zijn zo beschreven dat we de vergelijking met het reguliere basisonderwijs kunnen maken.

Leerlingvolgsysteem

Om het onderwijs goed af te kunnen stemmen op de specifieke behoeften van de leerling en op de ontwikkeling die de leerling doormaakt, is het nodig om systematisch de vorderingen te toetsen. Deze methodeonafhankelijke toetsen worden jaarlijks medio januari/februari en mei/juni afgenomen in de groepen 1 t/m 8.

Leerlingbespreking en evaluatie groepsplan

We bespreken elke leerling minimaal twee keer per jaar. De intern begeleider bezoekt alle groepen en bespreekt de leerlingen met de groepsleraar. Zo nodig wordt de leerstof aangepast of krijgt de leerling extra hulp in de klas om de leerstof te oefenen.
Twee keer per jaar wordt het handelingsplan geëvalueerd met de leraar en de Commissie van Begeleiding. We kijken dan welke doelen gehaald zijn, waarom dit zo is, en of er doelen of leraar activiteiten bijgesteld moeten worden. Tijdens de tweede evaluatie schrijven we een overdracht voor de leraar van de volgende groep, zodat die meteen in het nieuwe schooljaar verder kan met het doelgericht werken met de leerling.

Opbrengstgericht werken

We hebben een start gemaakt met opbrengstgericht werken. Bij opbrengstgericht werken maken we de prestaties van onze leerlingen zo hoog mogelijk door er systematisch en doelgericht mee aan de slag te gaan.
We toetsen op meerdere momenten per jaar wat de vorderingen van de leerlingen zijn in het halen van hun doelen, en passen daar onze taakuitvoering op aan. Een belangrijke vraag daarbij is:
 • Moeten alle leerlingen op hetzelfde moment dezelfde dingen doen op dezelfde manier?
 • Wat betekent dat voor de instructiemomenten?
We werken bijvoorbeeld bij het vak spelling met groepsplannen, we geven een groepsinstructie en daarna bieden we ontwikkelings- en verdiepings-arrangementen (extra stof of juist herhaling) aan leerlingen die daar behoefte aan hebben.
 
Het komende jaar wordt het opbrengstgericht werken verder geïmplementeerd. Verder worden de resultaten van Cito in een nieuw leerlingvolgsysteem (het Maatwerk Leerlingvolgsysteem) verwerkt.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)