Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • De Fonkel
  Jachtlaan 14
  6713 KM Ede
  T 0318 - 644 090
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Groepsplanning

Kennismakingsgesprek

Nadat wij het dossier met gegevens van de leerling ontvangen hebben en het startverslag opgesteld hebben, vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de ouders en de leerling. Dit gesprek wordt gehouden door de teamleider of directeur. Tijdens het gesprek vindt er een rondleiding door de school plaats en kunnen de ouders en de leerling alvast kennismaken met de nieuwe leraar. Zo kan de leerling alvast grip krijgen van hoe een dag eruitziet bij ons op school.

Startverslag

Bij binnenkomst van de leerling stelt de Commissie van Begeleiding (CvB) de beginsituatie van de leerling vast. Dit doet zij door de documenten van de overdragende instantie te raadplegen, onderzoek uit te voeren, informatie van ouders in te winnen en eerste onderwijsbehoeften, belemmerende en bevorderende factoren en handelingsgerichte adviezen te formuleren.

Ontwikkelingsperspectief

Als het startverslag af is, stelt de Commissie van Begeleiding binnen zes weken een Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Ze gebruiken hiervoor de gegevens vanuit het startverslag en de eerst ervaring van de leerkracht. In het OPP staat welk vervolgonderwijs de leerling aan zou moeten kunnen. Ook is erin te lezen welke kennis de leerling opdoet (leer-ontwikkeling) en welke sociaal-emotionele ontwikkeling hij kan doormaken (gedragsdoelen en werkhoudingdoelen). De uitstroom-mogelijkheden na onze school zijn diplomagericht vmbo-havo (leerroute 6) of Pro (leerroute 5).
 
Groepsplan
Het ontwikkelingsperspectiefplan vormt, samen met de leerlijn van de leerling, de basis voor het groepsplan. In het groepsplan beschrijven we per leergebied welke leerdoelen we komend schooljaar willen bereiken. Wanneer bij tussentijdse evaluatie blijkt dat een aanpassing nodig is, stellen we het plan tijdens het schooljaar bij. We gaan dan na waarom de verwachte doelen niet of juist ruimschoots zijn gehaald en zetten eventuele vervolgacties in. Uiteraard bespreken we dit altijd met u.
 
Plannen en volgen
Wij plannen en volgen de ontwikkeling en het leerproces van onze leerlingen met een digitaal systeem. Leerlingengegevens, vorderingen en ontwikkelings-perspectiefplannen worden in dit systeem bijgehouden.
 
Toetsen
We hebben een systeem van toetsing en evaluatie. Dit gebruiken we om te evalueren of we op schema liggen en of we aanpassingen moeten doen. Hiervoor gebruiken we de toetsen voor speciale leerlingen van Cito, het leerlingvolgsysteem en de leerlingbespreking.
 
Rapport
Tweemaal per schooljaar krijgt uw kind een schoolverslag. In dit verslag staat welke vorderingen uw kind gemaakt heeft.
 
Inspectie van het Onderwijs
Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school beoordeeld als voldoende en een basisarrangement toegekend.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)