Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Veilig op school

  • Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt op onze school. Want leerlingen hebben een klimaat van geborgenheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

Preventie en respect voor andermans spullen, geloof, afkomst en overtuiging staan hierin centraal. Om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te garanderen, bieden we begrenzing waar dat nodig is.

Preventie

We besteden veel aandacht aan het onderhouden en steeds verder ontwikkelen van een veilig klimaat. Dit doen we actief door scholing en training van onze medewerkers en heldere regels en protocollen over wenselijk en onwenselijk gedrag. Dit is een preventieve aanpak: gericht op het voorkomen van mogelijke onveiligheid.

Feitelijke adequate communicatie training (FACT)

Betere communicatie over problemen en het voorkomen van conflicten. Dat is de kern van FACT, een methode die onze school gebruikt. Onze locatie heeft een aantal speciaal opgeleide personeelsleden, die de overige teamleden trainen in voorkomen van escalaties.
Elke ochtend en middag houden de FACT-trainers een gezamenlijke opening en afsluiting voor alle personeelsleden. Samen wordt besproken wat de verwachtingen zijn van de dag, of ’s middags hoe de dag verlopen is.

Time-out 

Op school zijn vaste regels, zoals: “We blijven van elkaar af”, “We hebben respect voor elkaar”. Deze regels zorgen ervoor dat iedereen zich op onze school veilig kan voelen. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt er ingegrepen. Ook kan het zo zijn dat de leerling aangeeft zich “druk” of “onrustig” te voelen. De school hanteert hiervoor de time-outmaatregel. Dit betekent dat een leerling uit de (conflict)situatie wordt gehaald en dat er in een een-op-een gesprek wordt gezocht naar een oplossing voor het probleem. De time-out is altijd kortdurend, preventief en niet als straf bedoeld.
De time-outleraar kan de groep overnemen, zodat de leraar met de handen vrij heeft om het conflict met de leerling op te lossen en de relatie zodanig te herstellen, dat beiden weer kunnen functioneren in de groep.

Maatjes voor opvang

Voor de eerste opvang kunnen leerlingen tijdelijk naar (de groep van) een andere leraar. Het gaat dan bijvoorbeeld om tijdelijke plaatsing buiten de klas/ het lokaal voor een time-out, een rustige plek tijdens een pauze of het niet deelnemen aan een activiteit van de groep.

Fysiek ingrijpen

Wanneer leerlingen een gevaar zijn voor anderen of voor zichzelf, is het soms nodig hen vast te pakken en te verwijderen uit de groep. Dit gebeurt op een pedagogisch verantwoorde manier en is vastgelegd in het protocol Fysiek Ingrijpen. Het protocol ligt ter inzage bij de administratie.

Protocol Veiligheid op school

Om een veilig schoolklimaat te realiseren, heeft het bestuur van onze school richtlijnen vastgelegd in het protocol Veiligheid op school. Hierin staat hoe we in de verschillende situaties van grensoverschrijdend gedrag moeten handelen. Het protocol gaat in op verbale en/of fysieke agressie en intimidatie, vernieling of diefstal, seksuele intimidatie, seksueel misbruik/misdrijf, pesten (waaronder ook cyberpesten) of discriminatie en genotsmiddelen. Dit protocol ligt bij onze administratie ter inzage. 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)