Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

MR-platform

Medezeggenschap

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmingsen adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een
groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.
- De mr fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken.  
  In de mr  zitten vertegenwoordigers van onze school en ouders van onze
  leerlingen.
- De gmr bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van 
  de scholen van De Onderwijsspecialisten.
- Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande uit vertegenwoordigers
  van alle mr’s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van
  toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen.
  
 
Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd.

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)